Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

 
 
Cursusduur

Het aantal maanden dat een cursist toegang heeft tot de cursus, is standaard twee maanden, tenzij een afwijkende duur is opgenomen bij de verschillende cursussen. Na afloop van deze periode wordt de toegang tot de cursus automatisch en zonder vooraankondiging beëindigd.

Aanpassing cursusduur

Niet iedereen studeert in hetzelfde tempo. Bovendien kan het gebeuren dat u om welke reden dan ook de cursus tijdelijk moet onderbreken. In een dergelijk geval kunt u Stepmile verzoeken om de cursusduur te verlengen. Stepmile hanteert een coulance beleid, dat impliceert dat Stepmile in de meeste gevallen aan dit verzoek zal voldoen. Stepmile BV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de cursusduur niet te verlengen

Als huiswerkopdrachten en correctie door een docent onderdeel uitmaken van een cursus, dan heeft u gedurende deze loopperiode recht op begeleiding en correctie. Na het einde van de cursusperiode komt dit recht te vervallen.

Gebruik van het lesmateriaal

Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de cursus anders dan voor de  persoonlijke studie van de ingeschreven cursist is niet toegestaan, evenmin als het afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden. Indien Stepmile BV misbruik vermoedt, dan kan de toegang tot het cursusmateriaal worden geblokkeerd zonder opgaaf van reden. In het geval van misbruik heeft u geen recht op restitutie van cursusgelden.

We doen er alles aan om fouten te voorkomen

Stepmile BV doet er alles aan om fouten in het cursusmateriaal te voorkomen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan aan Stepmile BV via info@stepmile.nl

Stepmile BV heeft met uiterste zorg haar website en al haar cursusmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stepmile BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Stepmile BV verstrekte informatie.

Annulering

Indien u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan een klassikale training op de geboekte datum, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. U kunt namelijk altijd een collega in uw plaats laten deelnemen aan de training.

Na inschrijving wordt bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de training € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de totaal verschuldigde cursuskosten in rekening gebracht.

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag zijn wij genoodzaakt 90% van de totale cursuskosten in rekening te brengen.

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren middels een aangetekend schrijven.

Ziekte

In geval van ziekte kan de deelnemer worden overgeplaatst naar een identieke training die op een later tijdstip plaats vindt, op de voorwaarde dat uiterlijk 3 dagen na de oorspronkelijke trainingsdatum die ziekte door de behandelend arts of de personeelsafdeling van de wederpartij schriftelijk bevestigd wordt. Anders blijft het volledige trainingsgeld verschuldigd.

Betaling

De cursuskosten dienen voor de eerste dag van de opleiding of training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand.

Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. Over trainingen wordt 21% BTW bovenop de op deze website vermelde kosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

Training

Stepmile behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van Stepmile, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een opleiding of training deze te laten vervallen.

Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt Stepmile zich het recht om programma's tussentijds te wijzigen.

Studiemateriaal

Van het door Stepmile ontwikkelde lesmateriaal (inclusief e-learning presentaties) blijven alle rechten aan Stepmile voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stepmile BV mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan om e-learning presentaties, toetsen of overige materialen te gebruiken voor groepen of andere individuen dan de ingeschreven cursist. Stepmile behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen indien een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

Overig

Door inschrijving voor een opleiding of training geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Stepmile Finance & Business trainingen.